Terrakion

Terrakion #639

Type:RockFighting

Games: Black White Black 2 White 2

This Pokémon came to the defense of Pokémon that had lost their homes in a war among humans.

Terrakion #639

Type:RockFighting

Games: Black White Black 2 White 2

This Pokémon came to the defense of Pokémon that had lost their homes in a war among humans.

Special Abilities

  • Justified